Aktualno obvestilo

Spoštovani starši,

vljudno vas vabimo na 1. roditeljski sestanek, ki bo po posameznih enotah in oddelkih potekal v različnih terminih, ki so zapisani v priloženem vabilu. Slednjega ste prejeli že tudi na dom.

Starše, katerih otroci bodo v letošnjem letu vrtec obiskovali prvič, pa vabimo tudi k branju priloženega članka.

Želimo vam lep preostanek počitniških dni in se vidimo kmalu.

 

Priloge:

Pomembne informacije pred vstopom v vrtec za šolsko leto 2019/2020

Članek Moj otrok gre prvič v vrtec

Kolektiv Vrtca Dravograd

Vpis otrok v vrtec

Vpis za sprejem otrok v vrtec poteka v Vrtcu Dravograd, Trg 4. julija 65, Dravograd, v mesecu marcu. Vrtec sprejema in vpisuje otroke med letom na podlagi vloge za vpis do zasedenosti normativa v oddelku.

Redni sprejem otrok v vrtec je 1. september. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti vzgojiteljici potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Evidenčnih vpisov in rezervacij ne zagotavljamo, razen v času poletnih počitnic za otroke, ki vrtec že obiskujejo. V kolikor je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.

Pravice staršev in otrok


Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši).

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske vzgoje, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in oddelku, kar jim mora vrtec formalno omogočati. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico do postopnega uvajanja tako, da smejo biti skupaj z otrokom v oddelku, upoštevajoč mnenje strokovnih delavk in nemotenega izvajanja strokovnega procesa.


Sodelovanje s starši


Sodelovanje med starši in vrtcem omogoča usklajeno vzgojno izobraževalno delovanje, kar je pogoj za dobro počutje otrok, ter pripomore k skladnejšemu in uspešnemu razvoju na vseh področjih.


Starši imajo možnost sodelovati:

 • Postopno uvajanje otroka v vrtec.
 • Neposredno pri vzgojnem delu.
 • Pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu.
 • Roditeljski sestanki.
 • Pogovorne ure.
 • Strokovna predavanje za starše.
 • Pri izvedbi projektov.
 • Skupno urejanje okolice vrtca.
 • V dramatizacijah za otroke.
 • Svet staršev.
 • Svet vrtca.

Pravice staršev in otrok


Nihče ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči, in nihče ni tako majhen, da je ne bi mogel nuditi. (Kralj Salomon)


Devet glavnih moralnih zapovedi iz Konvencije o otrokovih pravicah:

 1. Otrok – individum živi svoje življenje.
 2. Priznavanje otrokovih pravic brez kakršnegakoli razlikovanja glede na vero, nacionalnost, pripadnost narodu in spolu.
 3. Zagotavljanje pogojev za otrokovo materialno in duhovno blaginjo.
 4. Otrokova pravica ohranjanja svoje identitete.
 5. Otrokova pravica do lastnega izražanja.
 6. Pravica do zasebnosti v otrokovem življenju.
 7. Pravica do življenjske ravni, ki ustreza otrokovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, naravovarstvenemu in družbenemu razvoju.
 8. Ustvarjanje pogojev za posameznikov popolni razvoj in razvoj osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti.
 9. Priznavanje otrokove pravice do počitka, prostega časa, igre in razvedrila.

Obveznosti staršev do vrtca


Starši s svojim ravnanjem, vedenjem in delom pomembno prispevate h kvaliteti programa in k ugledu našega vrtca. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti.


POSLOVNI ČAS VRTCA

Starši ste dolžni upoštevati poslovni čas vrtca oziroma posamezne enote/oddelka, kamor je Vaš otrok vključen. V okviru poslovnega časa je lahko otrok v vrtcu prisoten največ 9 ur dnevno.


VARNOST V VRTCU

Starši ste dolžni poskrbeti za otrokovo varnost ob prihodu in odhodu iz vrtca oziroma morate v primeru Vaše odsotnosti zagotoviti spremstvo otroka na poti v vrtec in iz vrtca z osebo, staro najmanj 14 let, za kar je potrebno pisno soglasje staršev.

Otroka dnevno osebno predate strokovni delavki vrtca v posamezni oddelek; prav tako strokovne delavce seznanite z otrokovim odhodom iz vrtca.


ODSOTNOST OTROKA

Vsako odsotnost otroka je potrebno sporočiti do 8. ure zjutraj.


SODELOVANJE Z NAMI

Priporočamo Vam, da upoštevate dogovore, sprejete na roditeljskih sestankih in strokovne nasvete vzgojiteljic pri pogovornih urah ali predloge svetovalne delavke na individualnih razgovorih. Vsi ti dogovori in nasveti Vam bodo predvsem v oporo pri vzgoji Vašega otroka in pri zagotavljanju njegovega zdravega psihofizičnega razvoja. Našega medsebojnega sodelovanja bomo zelo veseli.


OTROKOVA BOLEZEN

V vrtec lahko pripeljete le otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih. V primeru bolezni otrok ne more v vrtec. Morebitna obolenja (predvsem nalezljiva) ste dolžni sporočiti vzgojiteljici Vašega otroka oziroma vodstvu ali tajništvu vrtca, in sicer zaradi varovalnih ukrepov in zaščite drugih otrok v vrtcu.


OBLEKA IN OBUTEV

Zelo pomembno je, da otroka za vrtec primerno oblečete in obujete. Pri tem morate upoštevati, da je otrokov dan v vrtcu sestavljen iz bivanja v prostoru in bivanja na prostem. Otrok se bo v primernih oblačilih in obutvi počutil bolj udobno in sproščeno, prav tako pa bo tudi varnejši – pozorni bodite predvsem na nedrseče copate. Priporočljivo je, da ima vsak otrok v vrtcu dovolj rezervnih oblačil, ki jih shranite v nahrbtniku ali vrečki v garderobi vrtca. Za rezervno obutev v vrtcu priporočamo gumijaste škornje (za primere slabega vremena).Modne dodatke (verižice, uhani, prstani …) zaradi varnosti otrok v vrtcu odsvetujemo; prav tako za njih ob morebitni izgubi ne odgovarjamo.


OSEBNI PODATKI

Starši ste dolžni vodstvu vrtca posredovati natančne in verodostojne osebne podatke zaradi pretoka informacij med vrtcem in domom; prav tako ste dolžni sproti ažurirati potrebne osebne podatke, ki jih potrebujemo za nemoteno delo z otrokom v vrtcu (telefonska številka, sprememba bivališča, rojstvo drugega otroka …).


POGODBA MED STARŠI IN VRTCEM

S pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti vrtec skupaj s starši določa obseg medsebojnih pravic in obveznosti, kot izhaja iz veljavne zakonodaje, ki ureja področje predšolske vzgoje v javnih vrtcih, z namenom, da se v enaki meri zagotovi izpolnitev interesov obeh pogodbenih strank.