Aktualno obvestilo

 

REDNI VPIS V VRTEC DRAVOGRAD

ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 

BO POTEKAL 

OD 4. 3. 2024 DO 15. 3. 2024.

 

Obvestila | Vrtec Dravograd

 

INFORMACIJE O VPISU V VRTEC DRAVOGRAD

 

Redni vpis v Vrtec Dravograd za šolsko leto 2024/2024 bo potekal

 od ponedeljka, 4. 3. 2024, do vključno petka 15. 3. 2024.

 

Otroke lahko vpišete v katerokoli enoto ali oddelek Vrtca Dravograd, in sicer v enoto Dravograd, enoto Robindvor, enoto Šentjanž, oddelek Trbonje, oddelek Libeliče, oddelek Črneče ali v oddelek Ojstrica.

 

Pogoj za vključitev otroka v vrtec je, da otrok do 1. septembra dopolni starost najmanj 11 mesecev in da starši ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela ter da bo imel otrok pred vstopom v vrtec (tj. najkasneje do 1. septembra) opravljeno obvezno cepljenje za OMR (ošpice, mumps in rdečke), ki je določeno s 3. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih.

 

KJE LAHKO PRAZNO VLOGO PREVZAMETE ali IZPOLNITE?

Starši lahko prazno vlogo za vpis s prilogami osebno prevzamete ali izpolnite pri svetovalni delavki v enoti Šentjanž – vrtcu Kronica, dostopna pa je tudi na spletni strani vrtca: www.vrtec-dravograd.si, pod zavihkom Starši/Dokumenti, vloge.

 

Vljudno vas prosimo, da si pred oddajo vloge za vpis otroka v vrtec uredite tudi vso potrebno dokumentacijo, ki jo boste morali obvezno predložiti vsi (potrdilo o stalnem prebivališču – samo za otroka) ter morebitna ostala potrdila, s katerimi boste nekateri dokazovali podatke iz posameznih kriterijev (mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine, individualni načrt pomoči družini oziroma zapisnik multidisciplinarnega tima, dokazilo o enostarševski družini, dokazilo o statusu študenta oz. dijaka, dokazilo o statusu kmeta, dokazilo o statusu invalida).

 

KAM LAHKO IZPOLNJENO VLOGO ODDATE?

Izpolnjeno vlogo za vpis, vključno z vsemi potrdili, lahko nato oddate osebno pri svetovalni delavki v enoti Šentjanž – vrtcu Kronica (vsak delovni dan v času rednega vpisa, in sicer med 9. in 14. uro, razen v četrtek, 7. 3. 2024, ko boste imeli možnost vpisa med 9. in 17. uro), jo pošljete po pošti na naslov vrtca: Šentjanž pri Dravogradu 70, 2373 Šentjanž pri Dravogradu ali pošljete skenirano (ne fotografirano s telefonom) in podpisano na e-naslov: janja.kerbler@vrtecdravograd.si.

Če vloge ne boste oddali osebno, vas vljudno prosimo, da po oddaji le-te pokličete svetovalno delavko na telefonsko številko 02 828 12 15, da se preveri prejem vaše vloge za vpis.

 

Pozivamo vas, da vpišete otroka v vrtec pravočasno, tj. v času rednega vpisa, od 4. 3. 2024 do 15. 3. 2024.

 

V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v Vrtec Dravograd. Več informacij o vpisu lahko dobite pri svetovalni delavki na telefonski številki: 02 828 12 15 ali preko elektronskega naslova: janja.kerbler@vrtecdravograd.si (Janja Kerbler, svetovalna delavka).

 

Starši otrok, ki že obiskujejo vrtec, bodo prejeli vlogo za vpis s prilogami pri vzgojiteljici, kamor jo tudi vrnejo.

 

                                                                                    VLJUDNO VABLJENI!

                         Nataša Gabor, ravnateljica                   

Priloge:

Vloga za vpis za šolsko leto 2024/2025 - ročno izpolnjevanje

Vloga za vpis za šolsko leto 2024/2025 - elektronsko izpolnjevanje

                                                                       

Vpis otrok v vrtec

Redni vpis za sprejem otrok v vrtec poteka v mesecu februarju ali marcu. Vrtec sprejema in vpisuje otroke med letom na podlagi vloge za vpis do zasedenosti normativa v oddelku.

Redni sprejem otrok v vrtec je 1. september. Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti vzgojiteljici potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka (v letošnjem letu bo obvezno tudi dokazilo o opravljenem obveznem cepljenju za ošpice, mumps in rdečke).

Evidenčnih vpisov in rezervacij ne zagotavljamo, razen v času poletnih počitnic za otroke, ki vrtec že obiskujejo. Če je število otrok, ki jih starši vpišejo v času rednega vpisa preseglo število prostih mest, pri sprejemu upoštevamo Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.

Pravice staršev in otrok

 

Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti zastopniki (v nadaljnjem besedilu: starši).

 

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itd. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovno nazorsko nevtralni.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske vzgoje, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov. Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in oddelku, kar jim mora vrtec formalno omogočati. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.

Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico do postopnega uvajanja tako, da smejo biti skupaj z otrokom v oddelku, upoštevajoč mnenje strokovnih delavk in nemotenega izvajanja strokovnega procesa.

 

Sodelovanje s starši


Sodelovanje med starši in vrtcem omogoča usklajeno vzgojno izobraževalno delovanje, kar je pogoj za dobro počutje otrok, ter pripomore k skladnejšemu in uspešnemu razvoju na vseh področjih.


Starši imajo možnost sodelovati:

 • Postopno uvajanje otroka v vrtec.
 • Neposredno pri vzgojnem delu.
 • Pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu.
 • Roditeljski sestanki.
 • Pogovorne ure.
 • Strokovna predavanje za starše.
 • Pri izvedbi projektov.
 • Skupno urejanje okolice vrtca.
 • V dramatizacijah za otroke.
 • Svet staršev.
 • Svet vrtca.

Pravice staršev in otrok


Nihče ni tako velik, da ne bi potreboval pomoči, in nihče ni tako majhen, da je ne bi mogel nuditi. (Kralj Salomon)


Devet glavnih moralnih zapovedi iz Konvencije o otrokovih pravicah:

 1. Otrok – individum živi svoje življenje.
 2. Priznavanje otrokovih pravic brez kakršnegakoli razlikovanja glede na vero, nacionalnost, pripadnost narodu in spolu.
 3. Zagotavljanje pogojev za otrokovo materialno in duhovno blaginjo.
 4. Otrokova pravica ohranjanja svoje identitete.
 5. Otrokova pravica do lastnega izražanja.
 6. Pravica do zasebnosti v otrokovem življenju.
 7. Pravica do življenjske ravni, ki ustreza otrokovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, naravovarstvenemu in družbenemu razvoju.
 8. Ustvarjanje pogojev za posameznikov popolni razvoj in razvoj osebnosti, nadarjenosti ter umskih in telesnih sposobnosti.
 9. Priznavanje otrokove pravice do počitka, prostega časa, igre in razvedrila.

Obveznosti staršev do vrtca

 

Starši s svojim ravnanjem, vedenjem in delom pomembno prispevate h kvaliteti programa in k ugledu našega vrtca. Pri odnosu med vrtcem in starši je zelo pomembna delitev odgovornosti.

 

 

POSLOVNI ČAS VRTCA

Starši ste dolžni upoštevati poslovni čas vrtca oziroma posamezne enote/oddelka, kamor je Vaš otrok vključen. V okviru poslovnega časa je lahko otrok v vrtcu prisoten največ 9 ur dnevno.

 

VARNOST V VRTCU

Starši so dolžni poskrbeti za otrokovo varnost ob prihodu in odhodu iz vrtca. Otroku mora biti zagotovljeno spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, starejši od 10 let in mladoletniki, če to dovolijo starši, skrbniki oziroma rejniki s svojim pisnim soglasjem.

Otroka dnevno osebno predate strokovni delavki vrtca v posamezni oddelek; prav tako strokovne delavce seznanite z otrokovim odhodom iz vrtca.

 

ODSOTNOST OTROKA

Vsako odsotnost otroka je potrebno sporočiti do 8. ure zjutraj.

 

PREHRANA

Prehrana in način življenja pomembno vplivata na naše zdravje in počutje. Zdrava prehrana je še posebej pomembna v obdobju odraščanja. Ob zagotavljanju ustreznega psihofizičnega razvoja, zdrave prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjskem obdobju in s tem  na zdravje v odrasli dobi.

Temelj zdravega prehranjevanja je pestra, kakovostna in raznolika prehrana. Jedilniki se sestavljajo v skladu s Smernicami zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ministrstvo za zdravje, 2005).

Naš cilj je otroku privzgojiti zdrave prehranjevalne navade. Za doseganje tega cilja je ključnega pomena sodelovanje vseh strokovnih delavcev in staršev. Zato staršem odsvetujemo prinašanje živil, ki so v nasprotju s priporočili (npr. sladki in slani prigrizki ob praznovanju rojstnih dni).

Otrokom, ki imajo zaradi zdravstvenega stanja predpisano dieto, na podlagi potrdila o medicinsko indicirani dieti, ki ga izda specialist pediater, zagotavljamo individualno pripravo dietne hrane.

Zaradi tesnih stikov v skupini otrok vključenih v vrtec, so pogoji za širjenje nalezljivih bolezni in okužb (predvsem dihal in črevesnih okužb) v takih okoljih zelo v ospredju. Otroci pogosto prenesejo okužbe oziroma bolezni iz domačega okolja in tudi obratno. Pomembno je, da so otroci, ki obiskujejo vrtec, pravočasno cepljeni proti boleznim, v  skladu s programom cepljenja in zaščite z zdravili.

Pri presoji glede zdravstvenega stanja otrokov izbrani zdravnik ocenjuje pogoje glede trajanja kužnosti pri posamezni nalezljivi bolezni oziroma okužbi z vidika možnosti vnosa in širjenja v vrtčevskem okolju, ter otrokovo počutje.

 

VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC PO PREBOLELI BOLEZNI

Starši imajo ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni in okužb v vrtcih. Pomembno lahko prispevajo k zmanjšanju tveganja za širjenje okužb, če dosledno upoštevajo priporočila tudi glede ponovne vključitve otroka po preboleli bolezni oziroma okužbi. S tem omogočijo, da se otroci dobro pozdravijo, preden se ponovno vključijo v skupino in da bolezni ne širijo med sovrstnike.

Otrok naj ostane doma, če:

 • je imel v zadnjih 48 urah povišano telesno temperaturo, drisko ali je bruhal;
 • ima izpuščaje z ali brez vročine (razen v primeru nenalezljivih izpuščajev, kot so npr. piki insektov, alergijski izpuščaji …),
 • ima uši ali garje (otrok sme ponovno v vrtec takoj, ko je uspešno opravljeno razuševanje ali uspešno izveden postopek zdravljenja garij).

Vedno je potrebno upoštevati otrokovo splošno kondicijo, počutje, da se normalno prehranjuje, spi ali igra. Blažji kašelj in nahod nista razlog, da bi otrok ostajal doma, če se otrok ob tem dobro počuti.

 

OBLEKA IN OBUTEV

Svetujemo vam, da je otrok primerno oblečen in obut za dejavnosti v vrtcu in na prostem. Obleka in obutev naj otroka ne omejujeta. Priporočamo tudi, da ima vsak otrok v vrtcu dovolj rezervnih oblačil, ki jih shranite v otrokovem nahrbtniku ali vrečki, v garderobi vrtca.

Modne dodatke (verižice, uhani, prstani …) zaradi varnosti otrok v vrtcu odsvetujemo; prav tako za njih ob morebitni izgubi ne odgovarjamo.

 

OSEBNI PODATKI

Starši so dolžni vodstvu vrtca posredovati natančne in verodostojne osebne podatke zaradi pretoka informacij med vrtcem in domom; prav tako so dolžni sproti ažurirati potrebne osebne podatke, ki jih potrebujemo za nemoteno delo z otrokom v vrtcu (telefonska številka, sprememba bivališča ipd.). Vrtec osebne podatke varuje v skladu z Zakonom o vasrtvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov.

 

POGODBA MED STARŠI IN VRTCEM

S pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti med vrtcem in starši se določa obseg medsebojnih pravic in obveznosti, kot izhaja iz veljavne zakonodaje za področje predšolske vzgoje v javnih vrtcih, z namenom, da se v enaki meri zagotovi izpolnitev interesov obeh pogodbenih strank.

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta