KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. OSNOVNI PODATI O KATALOGU                                                        

 Naziv zavoda:

 VRTEC DRAVOGRAD

 Trg 4. julija 65

 2370 Dravograd

 telefon:  02 878 32 15

 Odgovorna uradna oseba:

 Nataša GABOR, ravnateljica

 telefon: 02 828 12 11

 e-naslov: 

natasa.gabor@vrtecdravograd.si 

 Datum objave kataloga:

 2. 11. 2018

 Katalog je dostopen na   spletnem   naslovu:

 https://www.vrtec-dravograd.si

 

 

 2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPLAGA

 2.a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 Kratek opis delovnega   področja zavoda:

 Delovno področje: predšolska vzgoja 85.100

 

 Seznam vseh notranjih   organizacijskih enot:

 - Enota Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, telefon:     02 828 12 18, e-mail: rac.vrtec-dravograd@guest.arnes.si

 - Enota Robindvor, Robindvor 60, 2370 Dravograd,

telefon: 02 87 83 400

 - Enota Šentjanž, Šentjanž pri Dravogradu 70,  2373             Šentjanž  pri Dravogradu, telefon: 02 878 32 15

 - Oddelek Črneče, Črneče 157, 2370 Dravograd,

telefon: 02 87 83 195

 - Oddelek Libeliče, Libeliče 22, 2372 Libeliče,

telefon: 05 921 85 93

 - Oddelek Trbonje, Trbonje 26, 2371 Trbonje,

telefon: 02 87 88 551

 - Oddelek Ojstrica, Ojstrica 27, 2370 Dravograd,

     telefon: 02 87 83 513

 Organigram organa 

 Ustanovitev:

 Javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd je ustanovila   Občina Dravograd 26. 2. 1975. Odlok je bil večkrat usklajen     s  predpisi, zadnje besedilo Odloka o ustanovitvi javnega   vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd je     bilo sprejeto  dne 12. 6. 2008 (Ur. l. RS, št. 68/08) in nova   sprememba z dne 29. 10. 2009 (Ur. l. RS, št. 90/09).

 Vrtec Dravograd je vpisan v knjigo razvida vrtcev pod   zaporedno številko 192, ki jo vodi pristojno ministrstvo.

 

 

 2.b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje   informacij

 Pristojna oseba:

Nataša GABOR, ravnateljica

 Trg 4. julija 65

 2370 Dravograd

 

 Telefon: 02 828 12 11

 E-naslov: natasa.gabor@vrtecdravograd.si

 2.c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti  z   delovnega področja organa

 Zakoni in podzakonski   akti s področja   predšolske vzgoje:

 Povezava na državni register predpisov

 Predpisi lokalne   skupnosti:

 Povezava na občinski register predpisov

 Predpisi EU:

 Evropski register predpisov

2.d) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 Seznam strateških in   programskih   dokumentov:

 

 Kurikulum za vrtce

 Letni delovni načrt (LDN) za tekoče šolsko leto

 

 2.e) Seznam vrst upravnih, sodnih  ali zakonodajnih postopkov

 Vrste postopkov, ki jih   vodi organ:

 - Vrtec – javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo   v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem postopku, z   uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in   izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina   ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom. Normativna   podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

 

 - Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega   značaja. Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do   informacij javnega značaja

 

 2.f) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 Seznam evidenc:

 - Evidenca vpisanih otrok

 - Evidenca vključenih otrok

 - Evidenca plačil staršev

 - Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč

- Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz   državnega proračuna

 Normativna podlaga za navedene evidence: Zakon o vrtcih   (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,   62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 –   ZUUJFO  in 55/17). Zgoraj navedene evidence niso javno  dostopne.

 

 Javna informacija je število zagotovljenih mest (normativna   podlaga 20. člen ZVrt) na sedežu Vrtca Dravograd v času   uradnih ur ali MIZŠ na podlagi 20.d člena Zakona o   spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) in   število prostih mest (normativna podlaga 20. člen ZVrt) –   vzpostavljena je informacijska točka o stanju kapacitet v   vrtcih na celotnem območju države.

 Evidenca prostih mest.

 

 3.  OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Opis dostopa do   posameznih sklopov   informacij:

 Normativna podlaga: Zakon o dostopu informacij javnega   značaja in

 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij   javnega  značaja

 - Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 https://www.vrtec-dravograd.si/

 - Fizični dostop na upravi vrtca, Trg 4. julija 65, 2370       Dravograd

 - Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

 - Po telefonu: 02 828 12 11

 - Po e-pošti: natasa.gabor@vrtecdravograd.si

 

 

 4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Seznam najpogosteje   zahtevanih informacij   oziroma tematskih   sklopov:

 - o poteku vpisa in izpisa otrok,

 - o ceni programa vrtca,

 - o prostih mestih v vrtcu.

 

Povečaj ali pomanjšaj font:
Ponastavi velikost
Povečaj pisavo
Zmanjšaj pisavo
Barvna shema
Privzeto
Črno na belem
Belo na črnem
Črna na bež
Črno na zelenem
Modro na belem
Črno na rumenem
Modro na rumenem
Rumeno na modrem
Turkizno na črnem
Črno na vijoličnem
Tip pisave
Privzeto
Arial
Verdana
Open Dyslexic
Open Dyslexic Alta