KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1. OSNOVNI PODATI O KATALOGU                                                        

 Naziv zavoda:

 VRTEC DRAVOGRAD

 Trg 4. julija 65

 2370 Dravograd

 telefon:  02 878 32 15

 Odgovorna uradna oseba:

 Sonja KRAJNC, ravnateljica

 telefon: 02 828 12 11

 e-naslov: 

 sonja.krajnc@vrtecdravograd.si 

 Datum objave kataloga:

 2. 11. 2018

 Katalog je dostopen na   spletnem   naslovu:

 https://www.vrtec-dravograd.si

 

 

 2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIM RAZPLAGA

 2.a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

 Kratek opis delovnega   področja zavoda:

 Delovno področje: predšolska vzgoja 85.100

 

 Seznam vseh notranjih   organizacijskih enot:

 - Enota Dravograd, Trg 4. julija 65, 2370 Dravograd, telefon:     02 828 12 18, e-mail: rac.vrtec-dravograd@guest.arnes.si

 - Enota Robindvor, Robindvor 60, 2370 Dravograd,

telefon: 02 87 83 400

 - Enota Šentjanž, Šentjanž pri Dravogradu 70,  2373             Šentjanž  pri Dravogradu, telefon: 02 878 32 15

 - Oddelek Črneče, Črneče 157, 2370 Dravograd,

telefon: 02 87 83 195

 - Oddelek Libeliče, Libeliče 22, 2372 Libeliče,

telefon: 05 921 85 93

 - Oddelek Trbonje, Trbonje 26, 2371 Trbonje,

telefon: 02 87 88 551

 - Oddelek Ojstrica, Ojstrica 27, 2370 Dravograd,

     telefon: 02 87 83 513

 Organigram organa 

 Ustanovitev:

 Javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Dravograd je ustanovila   Občina Dravograd 26. 2. 1975. Odlok je bil večkrat usklajen     s  predpisi, zadnje besedilo Odloka o ustanovitvi javnega   vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Dravograd je     bilo sprejeto  dne 12. 6. 2008 (Ur. l. RS, št. 68/08) in nova   sprememba z dne 29. 10. 2009 (Ur. l. RS, št. 90/09).

 Vrtec Dravograd je vpisan v knjigo razvida vrtcev pod   zaporedno številko 192, ki jo vodi pristojno ministrstvo.

 

 

 2.b) Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje   informacij

 Pristojna oseba:

 Sonja Krajnc, ravnateljica

 Trg 4. julija 65

 2370 Dravograd

 

 Telefon: 02 828 12 11

 E-naslov: sonja.krajnc@vrtecdravograd.si

 2.c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti  z   delovnega področja organa

 Zakoni in podzakonski   akti s področja   predšolske vzgoje:

 Povezava na državni register predpisov

 Predpisi lokalne   skupnosti:

 Povezava na občinski register predpisov

 Predpisi EU:

 Evropski register predpisov

2.d) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

 Seznam strateških in   programskih   dokumentov:

 

 Kurikulum za vrtce

 Letni delovni načrt (LDN) za tekoče šolsko leto

 

 2.e) Seznam vrst upravnih, sodnih  ali zakonodajnih postopkov

 Vrste postopkov, ki jih   vodi organ:

 - Vrtec – javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo   v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem postopku, z   uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in   izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina   ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom. Normativna   podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

 

 - Odločanje o zahtevi za dostop do informacij javnega   značaja. Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do   informacij javnega značaja

 

 2.f) Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

 Seznam evidenc:

 - Evidenca vpisanih otrok

 - Evidenca vključenih otrok

 - Evidenca plačil staršev

 - Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč

- Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz   državnega proračuna

 Normativna podlaga za navedene evidence: Zakon o vrtcih   (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10,   62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 –   ZUUJFO  in 55/17). Zgoraj navedene evidence niso javno  dostopne.

 

 Javna informacija je število zagotovljenih mest (normativna   podlaga 20. člen ZVrt) na sedežu Vrtca Dravograd v času   uradnih ur ali MIZŠ na podlagi 20.d člena Zakona o   spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) in   število prostih mest (normativna podlaga 20. člen ZVrt) –   vzpostavljena je informacijska točka o stanju kapacitet v   vrtcih na celotnem območju države.

 Evidenca prostih mest.

 

 3.  OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Opis dostopa do   posameznih sklopov   informacij:

 Normativna podlaga: Zakon o dostopu informacij javnega   značaja in

 Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij   javnega  značaja

 - Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

 https://www.vrtec-dravograd.si/

 - Fizični dostop na upravi vrtca, Trg 4. julija 65, 2370       Dravograd

 - Uradne ure: od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure

 - Po telefonu: 02 828 12 11

 - Po e-pošti: sonja.krajnc@vrtecdravograd.si

 

 

 4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 Seznam najpogosteje   zahtevanih informacij   oziroma tematskih   sklopov:

 - o poteku vpisa in izpisa otrok,

 - o ceni programa vrtca,

 - o prostih mestih v vrtcu.